Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2012

5973 fd4f
Reposted fromalyeska alyeska viadidlirnik didlirnik

September 02 2012

Hej to chyba śni Ci się życie
— Pidżama Porno
Reposted frombarszczowa barszczowa viadidlirnik didlirnik
5068 96f3 500
Reposted fromZircon Zircon viadidlirnik didlirnik
Nic się nie zgadza, 
żadna kurwa i żadna mać.
— Pidżama Porno
Reposted fromszatanista szatanista viadidlirnik didlirnik
Czuję w Tobie coś innego, coś wyjątkowego, co bezustannie mnie przyciąga, coś, co nie pozwala mi zapomnieć o Tobie nawet na minutę.
Reposted fromegoisttka egoisttka viadidlirnik didlirnik
6239 1024
Reposted fromwerterowska werterowska viadidlirnik didlirnik
9468 2027
Reposted fromcalifornia-love california-love viatacisza tacisza
6051 9f50
Reposted fromburdel burdel viameem meem
6565 6db5
yr right Homer .
Reposted frometerycznie eterycznie viameem meem
3223 3cac
5716 6b50
Reposted fromoolong oolong viacatasha catasha

July 30 2012

1902 78cc
Reposted fromturkafka turkafka

July 29 2012

How come I end up where I started
How come I end up where I went wrong
Reposted bymalinowowajointskurwysyntoolatemainstageglosoliclaud-ieelegiefridaysistercatasha

July 27 2012

Reposted fromNanaya Nanaya viaLookrecja Lookrecja
9419 401a
Reposted fromhearted hearted viainfamia infamia
1952 4948
Reposted fromfelicka felicka viainfamia infamia
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viainfamia infamia
Reposted fromtwice twice viainfamia infamia
Reposted fromiminlove iminlove viapiksele piksele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl